Ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów

Spis Treści

 

 1. Zawarcie umowy
 2. Prawo do odstąpienia
 3. Ceny i warunki płatności
 4. Warunki dostaw i wysyłki
 5. Zastrzeżenie własności
 6. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 7. Stosowane prawo
 8. Właściwość miejscowa sądu
 9. Alternatywne łagodzenie sporów

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej zwane AGB) firmy iesse Schuh GmbH (dalej zwanej Sprzedającym), obowiązują dla wszystkich umów na dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej zwany Klientem) zawiera ze Sprzedającym w odniesieniu do towaru prezentowanego przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym wyklucza się obowiązywanie wewnętrznych warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu tych AGB jest każda osoba fizyczna, która zawiera stosunek prawny w celach, które nie zaliczają się przeważająco do jej działalności handlowej lub zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu tych AGB jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka mająca osobowość prawną, która przy zawarciu wykonuje swoją działalność handlową lub zawodową.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, a tylko służą do złożenia wiążącej oferty ze strony Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online, zintegrowany w sklepie internetowym Sprzedającego. Po włożeniu wybranego towaru do wirtualnego kosza na zakupy i po przejściu elektronicznego procesu zamówienia Klient, klikając na przycisk kończący proces zamówienia, składa wiążącą prawnie ofertę umowną w odniesieniu do towaru zawartego w koszyku na zakupy.

2.3 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • przy czym przesyła on klientowi pisemne potwierdzenie zlecenia lub potwierdzenie zlecenia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące jest wpłynięcie potwierdzenia zlecenia do klienta, lub
 • przy czym dostarcza on Klientowi zamówiony towar, przy czym decydujące jest wpłynięcie towaru do Klienta, lub
 • przy czym wzywa on Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli występuje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa jest zawierana w dniu, w którym wystąpi pierwsza z wymienionych alternatyw. Termin składania oferty zaczyna swój bieg w dniu po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z tą konsekwencją, że Klient nie jest związany swoją deklaracją woli.

2.4 Przy składaniu oferty przez formularz zamówienia online Sprzedającego tekst umowy jest zapisywany przez Sprzedającego i przesyłany Klientowi po wysłaniu jego zamówienia z niniejszymi AGB w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list). Dodatkowo tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedającego i może zostać bezpłatnie przywołany przez Klienta przez jego chronione hasłem konto po podaniu odpowiednich danych logowania, o ile Klient przed wysłaniem zamówienia utworzył konto klienta w sklepie internetowym Sprzedającego.

2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez formularz zamówienia online Sprzedającego Klient może wykryć ewentualne błędy wpisywania poprzez uważne przeczytanie informacji przedstawianych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszej identyfikacji błędów wpisywania może być przy tym funkcja powiększenia przeglądarki, przy której pomocy powiększa się widok na ekranie. Swoje wpisy klient może skorygować w ramach elektronicznego procesu zamówienia poprzez zwykłe funkcje klawiatury i myszki, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.7 Realizacja zamówienia i nawiązanie kontaktu następują z reguły przez e-mail i przez zautomatyzowaną realizację zamówienia. Klient zobowiązany jest zapewnić, że podany przez niego do realizacji zamówienia adres mailowy jest właściwy, tak że pod tym adresem możliwe jest odbieranie maili wysłanych przez Sprzedającego. W szczególności Klient przy stosowaniu filtrów spamu zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie maile wysłane przez Sprzedającego lub przez osobę trzecią realizującą zamówienie z polecenia Sprzedającego zostaną doręczone.

3) Prawo do odstąpienia

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia wynikają z pouczenia o odstąpieniu Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Jeśli z opisu produktu Sprzedającego nie wynika inaczej, podane ceny to ceny całkowite, które zawierają ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe występujące koszty dostawy i wysyłki będą podawane oddzielnie w danym opisie produktu.

4.2 Możliwości płatności będą komunikowane Klientowi w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeśli uzgodniona jest płatność zaliczkowa przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, o ile strony nie uzgodniły późniejszego terminu wymagalności.

4.4 Przy płatności przy użyciu formy płatności oferowanej przez PayPal płatność jest realizowana przez usługodawcę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (w dalszym ciągu nazywanego: PayPal), z obowiązywaniem warunków użytkowania PayPal, dostępnych do wglądu pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - z obowiązywaniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych do wglądu pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Po wyborze formy płatności „Rachunek PayPal” Sprzedający przenosi swoje wezwanie do płatności na PayPal. Przed przyjęciem oświadczenia o przeniesieniu Sprzedającego PayPal przy zastosowaniu przekazanych danych klienta przeprowadza weryfikację wypłacalności. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odrzucenia formy płatności „Rachunek PayPal" w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji. Jeśli forma płatności „Rachunek PayPal” jest dopuszczalna przez PayPal, Klient zobowiązany jest zapłacić PayPal kwotę faktury w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, o ile PayPal nie poda mu innego terminu płatności. W takim przypadku może on realizować płatność ze skutkiem zwalniającym z zobowiązania tylko na rzecz PayPal. Sprzedający pozostaje jednak także w przypadku przeniesienia należności odpowiedzialny za ogólne zapytania klienta, np. dotyczące towaru, terminu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu lub not uznaniowych. Uzupełniająco obowiązują ogólne warunki użytkowania rachunku zakupowego PayPal, dostępne do wglądu pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.6 Po wyborze formy płatności „Obciążenie konta PayPal” PayPal pobiera kwotę rachunki po udzielenia uprawnień do obciążania konta SEPA, ale nie przed upływem terminu wstępnego informowania na zlecenie Sprzedającego, z konta bankowego Klienta. Wstępne informowanie (Pre Notification) to każde zgłoszenie (np. faktura, polisa, umowa) do Klienta, które zapowiada obciążenie konta w ramach procedury SEPA. Jeśli nota uznaniowa nie zostanie zrealizowana ze względu na brak wystarczającego pokrycia konta lub ze względu na podanie niewłaściwego konta bankowego lub Klient odrzuci księgowanie, chociaż nie jest do tego uprawniony, Klient zobowiązany jest ponieść opłaty powstałe przez księgowanie wsteczne danej instytucji finansowej, o ile on za nie odpowiada.

5) Warunki dostaw i wysyłki

5.1 Dostawa towaru następuje kanałem wysyłkowym na adres dostawy podany przez Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostaw podany w realizacji zamówienia Sprzedającego. Odmiennie od tego, przy wyborze formy płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy odnotowany przez Klienta w dniu płatności w PayPal.

5.2 Jeśli firma transportowa odsyła towar do Sprzedającego, ponieważ doręczenie do Klienta nie było możliwe, Klient pokrywa koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Klient nie odpowiada za przypadek, w którym wystąpił brak możliwości doręczenia lub jeśli tymczasowo miał on niemożność przyjęcia oferowanych usług i dostaw, chyba że Sprzedający zapowiedział mu daną usługę odpowiednio wcześniej. Nie dotyczy to kosztów odsyłki, jeśli Klient skorzysta z prawa odstąpienia. W przypadku kosztów odsyłki przy skorzystaniu z prawa odstąpienia przez Klienta obowiązuje regulacja zawarta w pouczeniu o odstąpieniu Sprzedającego.

5.3 Odbiór własny jest niemożliwy ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności

Jeśli Sprzedający wykonuje usługę wstępną, zachowuje on do całkowitej płatności ceny kupna prawo własności do dostarczonego towaru.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 Jeśli przedmiot kupna jest wadliwy, obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient jest proszony o zareklamowanie dostarczonego towaru z widocznymi szkodami transportowymi u doręczyciela i poinformowania o tym Sprzedającego. Jeśli Klient nie wywiąże się z tego zobowiązania, nie ma to wpływu na ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Stosowane prawo

Dla wszystkich stosunków prawnych stron obowiązuje prawo Niemiec z wyłączeniem ustaw o międzynarodowym zakupie towarów ruchomych. U konsumentów taki wybór prawa obowiązuje tylko wówczas, kiedy zapewniana ochrona nie zostanie odebrana przez regulacje prawa państwa, w którym konsument ma swoją zwykłą siedzibę.

9) Właściwość miejscowa sądu

Jeśli Klient funkcjonuje jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny z siedzibą na terytorium Niemiec, wyłączną właściwość miejscową sądu dla wszystkich sporów z tej umowy określa siedziba handlowa Sprzedającego. Jeśli Klient ma siedzibę poza terytorium Niemiec, siedziba handlowa Sprzedającego określa wyłączną właściwość miejscową sądu dla wszystkich sporów z tej umowy, jeśli umowa lub roszczenia z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej Klienta. Sprzedający w wyżej wymienionych przypadkach każdorazowo uprawniony jest do składania powództwa w sądzie w siedzibie Klienta.

10) Alternatywne łagodzenie sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia w Internecie pod podanym linkiem platformę do łagodzenia sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma służy jako miejsce do pozasądowego łagodzenia sporów z umów zakupów online lub umów usługowych, w których uczestniczy konsument.

10.2 Sprzedający nie jest zobowiązany ani gotowy do udziału w postępowaniu łagodzenia sporu przed jednostką rozjemczą dla konsumentów.